hr thailand club
ardhann.com

Growth your company with soft skills and hard skills expertise

อาจหาญ นิมิตรหมื่นไวย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กร (HROD Expertise) มีประการณ์ตรงในการนำเอา soft skills และ hard skills ไปใช้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ มากว่า 25 ปี

Our Visions :

"ช่วยให้ผู้คนมีความสุข ประสบความสำเร็จในงาน ด้วยวิธีการทำน้อยๆแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาล โดยบูรณาการ soft side & hard side ที่มีลักษณะเฉพาะ"

เรียนรู้เพิ่มเติม

The #1 Coach
for your Personal Growth

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Soft side & Hard side ตัวจริง ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้องค์กรชั้นนำได้เติบโตแบบก้าวกระโดด
ardhann

เรียนรู้โลกด้านใน

ฝึกหัดและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อสำราญ ธัมมธุโร (หลวงพ่อกล้วย) จนเข้าใจถึงโลกด้านใน (Soft skills) ของตนเองเป็นอย่างดี

เรียนรู้โลกภายนอก

จบการศึกษาปริญญาโททางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Human Resources and Oraganization Development) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประสบการณ์ในการทำงาน

เป็นผู้บริหารสูงสุดในสายงานด้าน HROD และเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆมากว่า 25 ปี

Why soft skills are important?

โลกโกลาหล ผู้คนซับซ้อน ถ้าต้องการก้าวหน้า และสร้างความได้เปรียบ การพัฒนาบุคลากรหรือฝึกอบรมรูปแบบเดิมๆใช้ไม่ได้อีกต่อไป เราจึงเน้นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอก (Inside out) โดยใช้ Soft skills ควบคู่ไปกับ Hard skills เพื่อให้มีภาวะผู้นำ ที่นำตนเองได้

Tailor-made Training Courses

เราเน้นออกแบบหลักสูตรตามสภาพปัญหา เป้าหมาย โอกาสในการปรับปรุง และประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน เพื่อได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยม
Step 1
Let me know
ให้ข้อมูล สภาพปัญหา จุดเจ็บปวด (pain point) นโยบาย และความคาดหวังขององค์กร ให้กับเราได้ทราบ
Step 2
Custom Design
ardhann.com ออกแบบกระบวนการพัฒนาบุคลากร พัฒาองค์กร ด้วย Interventions ต่างๆ ที่เราเชี่ยวชาญ ให้เหมาะสมกับคนและองค์กร
Step 3
Solutions
ส่งมอบกระบวนการพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร ด้วย Interventions ต่างๆที่เราเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยรูปแบบการพัฒนาและค่าใช้จ่าย
Done
Implement & Evaluate
ดำเนินการตามโปรแกรมฝึกอบรม แผนพัฒนาบุคลากร ให้คำปรึกษา พร้อมวัดผลลัพธ์

Soft skills Training Courses

Transform Leadership
Mindfulness Leadership
Talent Development
Voice Dialogue
Facilitator Development
Digital Transformation
Team Learning
Growth Mindset
Problem Solving
Super Productive
Building a Second Brain

Transform Leadership:
ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ คิดสู่ใจไหลเป็นปัญญา

เน้นพัฒนาผู้นำให้นำตนเองได้ ทีมงานรู้สึกวางใจ ผ่อนคลาย ไม่เคร่งเครียด โดยฝึกฝนให้ผู้นำมีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้อย่างเปิดรับ (Open Living System) สื่อสารอย่างกรุณา และรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) มีการสืบค้นร่วมกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของการพูดคุยแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) อันจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างกัน เพิ่มความร่วมมือไว้วางใจ เอื้ออาทรทุกฝ่าย และดำเนินชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขการทำงานหรือสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาในปัจจุบัน
ดูรายละเอียดหลักสูตร
Leadership

Mindfulness Leadership

ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการในแบบฉบับจำเพาะ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เน้นให้เป็นผู้นำนั้น นำตนเองได้ อ่านคนออก และบอกคนได้
เป็นผู้นำที่สร้างสุข และความสำเร็จให้กับทีมงาน
ดูรายละเอียดหลักสูตร
Mindfulness

Talent Development Program

เป็นโปรแกรมพัฒนา Talent ที่จะรีดศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นกว่าเดิม ควบคู่กับการแบ่งปันศักยภาพให้กับทีมงานในองค์กรได้เรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน ผ่านผลลัพธ์เชิงรูปธรรมในลักษณะ Project base learning
ดูรายละเอียดหลักสูตร
talent

Voice Dialogue :
การสื่อสารอย่างมีสติ

มิติแห่งการแก้ไขปัญหาเรื่องการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กรต่างๆ ด้วยการรับฟังลึกซึ้งขึ้น หยุดการห้อยแขวนการตัดสินคน โดยผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับการก่อเกิดแห่งนวัตกรรมทางความคิด วิธีการค้นหาคำตอบให้กับปัญหาต่างๆ อันจะผุดพรายขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ในสภาวะเช่นนี้ในทุกการสนทนา ทุกการสื่อสารในองค์กร
ดูรายละเอียดหลักสูตร
dialogue

Facilitator Development Program

เป็นโปรแกรมขับเคลื่อนองค์กรอย่างก้าวกระโดด ด้วย Facilitator development program ที่เป็นตัวแทนจากหลากหลายระดับ หลากหลายหน่วยงานในองค์กร เข้าเรียนรู้ตามโปรแกรมการพัฒนา 3 ระดับ ได้แก่ Self learning, Team Learning และ Project base learining จนเกิดวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างประโยชน์เชิงรูปธรรมร่วมกัน
ดูรายละเอียดหลักสูตร

Change Management: Digital Transformation

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรในองค์กรทั้ง แนวคิด วิธีการ และแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพเพี่มขึ้น มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน และนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้ผลลัพธ์จากการทำงา และคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม
ดูรายละเอียดหลักสูตร

Team Learning Program

เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักตนเอง และเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆในแบบฉบับจำเพาะ จนเข้าใจตนเองเป็นอย่างดี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแบบธรรมชาติ อันจะกลายเป็นบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานที่อบอุ่น และมีประสิทธิภาพสูง
ดูรายละเอียดหลักสูตร
Team learning

Growth Mindset : ฉลาดขึ้น แต่ทุกข์น้อยลง

เป็นการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth mindset ผสานกับวิธีการแนวพุทธ ที่ช่วยจัดการความคิดทั้ง 3 รูปแบบ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะรับรู้ได้ว่าสมองมีความฉลาดขึ้น ชีวิตมีความทุกข์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
ดูรายละเอียดหลักสูตร
growth mindset

Problem Solving

เทคนิคการสืบค้นต้นเหตุของปัญหา การเข้าใจปัญหา และคิดค้นมาตรการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุด้วยวิธีการสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การแก้ปัญหาต่างๆง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
ดูรายละเอียดหลักสูตร

Slight Edge : Super Productive

โปรแกรมที่เปลี่ยนแนวคิด (Mindset) ให้กับทีมงานทั้งหมดในองค์กร เกิดการลงมือทำในแบบฉบับ "ทำน้อย แต่ได้ผลลัพธ์มหาศาล" ส่งผลให้องค์กรลดต้นทุนได้มาหาศาล ผลผลิตและยอดขายเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างเป็นรูปธรรม วัดผลได้
ดูรายละเอียดหลักสูตร

How to Building a Second Brain

ด้วยความเจริญทางเทคโนโลยีมากที่สุด และคอมพิวเตอร์ฉลาดและเก่งกว่าสมองของคนเราหลายเท่า ดังนั้น เราจึงต้องสร้างสมองที่สองเพื่อให้จดจำข้อมูลแทนผ่าน App ต่างๆ และเอาสมองจริงๆไปคิดสร้างสรรค์งาน หาไอเดียใหม่ๆ แทนการจดจำแบบเดิมๆ

ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้าง second brain ตามแบบฉบับของ Tiago Forte และการนำเอา Application ต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดี เร็วไวขึ้นกว่าเดิม
ดูรายละเอียดหลักสูตร
Brain

Hard skills Courses

PMS
Evaluation
Org. Diagnosis

Modern PMS

จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Perfformance Management System) ที่สอดคล้องตั้งแต่เป้าหมายระดับองค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงาน ที่ให้ทุกคนทำงานได้ทำสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม (Performance base pay)
ดูรายละเอียดหลักสูตร

Modern Evaluations

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลงานประจำปี ที่มีความเชื่อและทำตามกันมาแบบผิดๆ สู่การวัดผลงานด้วยข้อมูลจริงแบบ Realtime และโปร่งใส
ดูรายละเอียดหลักสูตร

ตรวจประเมินสุขภาพองค์กร

เป็นการตรวจประเมินสุขภาพองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสในการปรับปรุง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางด้วย Interventions ต่างๆที่เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร
ดูรายละเอียดหลักสูตร

ผู้ผ่านการเรียนรู้กับ ardhann.com

องค์กรชั้นนำต่างๆที่วางใจใช้บริการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้าน Soft skills

90+

Organization

120+

CEO & MD

160+

manager

1100+

Team member

 • “ฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรมระดับโลกมาหลายที่แล้ว ยกให้ที่นี่เป็น Master Class ด้านพัฒนา Softside ที่ดีเยี่ยมกว่าที่เคยฝึกอบรมผ่านๆมา”

  Vicky, Manging Director
 • “ทุกกระบวนการเรียนรู้ของที่นี่สร้างความเปลี่ยนแปลงแบบ Inside out ได้จริง ใช้บริการในการพัฒนาผู้นำระดับสูงจนถึงระดับหัวหน้างานหลายรุ่น ทุกคนประทับใจมาก มีความสุขเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้ง”

  Kittisak Nirin, HR Director
 • “I like this Kit more and more each day because it makes my life a lot easier.”

  Guy Mccoy, USA
 • “I love how simple the online interface is to get all the basic things done.”

  Siri, India
 • “I like this Kit more and more each day because it makes my life a lot easier.”

  Julia walls, Mexico
mindfulness

Importance of soft skills

การมีทักษะในวิชาชีพหรือเก่งในงาน (hard skills) เพียงอย่างเดียวนั้น อาจประสบความสำเร็จได้ ยาก หากขาด soft skills ต่างๆ ที่เป็นส่วนช่วยเสริม เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การทำงานเป็นทีม การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การแก้ไขข้อโต้แย้ง การควบคุมอารมณ์ ฯลฯ เป็นต้น
ดังนั้น soft skills จึงเป็นทักษะที่สร้างความได้เปรียบผู้อื่นเป็นอย่างมาก มีความจำเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาเป็นลำดับต้นๆ หากต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต

บทความพัฒนาตนเองและองค์กร

บทความ สาระความรู้ ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร

คำถามเกี่ยวกับ Soft skills

รวมคำถาม และคีย์เวิร์ด ที่พบบ่อย

Soft skills คืออะไร?

ถ้าพูดเป็นภาษาที่ให้เข้าใจง่ายคือ ทักษะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง แต่เป็นส่วนช่วยเสริมความได้เปรียบ สร้างเสน่ห์และน่ารัก ทำให้ผู้คนอยากสมาคมด้วย

ความแตกต่างระหว่าง Soft skills vs Hard skills?

Hard skills คือทักษะในวิชาชีพหรือในงาน ส่วน Soft skills คือทักษะสร้างความน่ารัก ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ต้องมีทักษะในงาน คืออ่านวงจรไฟฟ้าได้ดี แต่ถ้ามีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย และเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา ก็จะกลายเป็นช่างไฟฟ้าที่ทั้งเก่งและมีความน่ารักไปในตัว เป็นต้น

ทำไมต้องพัฒนา Soft skills?

ถ้าหากต้องการสร้างความได้เปรียบ ก้าวหน้า และประสบความสำเร็จที่เร็วกว่า ความเก่งในอาชีพหรือการงาน เป็นตัวชี้วัดแค่มาตรฐานเท่านั้น ซึ่งใครๆก็เก่งได้ แต่ Soft skills นั้นสร้างความน่ารัก มีเสน่ห์ คือความได้เปรียบ และความแตกต่าง ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งระดับพนักงาน ไปจนถึงเจ้าของกิจการ ถ้ามี Soft skills ย่อมสร้างความได้เปรียบอย่างแน่นอน

Soft skill 2022 มีอะไรบ้าง

Leadership Skills
Emotional Intelligence
Communication Skills
Growth Mindset
Critical Thinking
Decision Making
Time Management
Life-Long Learning
Interpersonal Skills
customer service skills
Teamwork skills
Facilitator skills
Positive attitude
Work ethics
Conflict resolution
Project management
People skills
Management skills
Skills employers
Soft skills communication

ลิงค์และคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับ Soft skills?

Soft skill mahidol
Soft skill in resume
Soft skills for resume
Soft skills examples for students
What are the 7 soft skills

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ soft skills definition pdf ได้ที่นี่

Copyright © 2019. ardhann.com
Top graduation-hatuserhistorycrossmenu