5 ขั้นตอนการจัดทำแผนฝึกอบรม (HR Training Plan) แบบ Step-by-Step

5 ขั้นตอนการทำโปรแกรมฝึกอบรม (Training Plan)แบบ step by step สำหรับ HRD มือใหม่หรือมืออาชีพ เมื่อทำออกมาจะกลายเป็น HRD Professional แน่นอน

Reading Time: 5 min.

Training plan
Contents show

หากคุณกําลังมองหาวิธีการทำ Training Plan เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรอยู่ แผนฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและมีแรงจูงใจ การเข้าใจความสําคัญของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเตรียมแผนการฝึกอบรมอย่างครอบคลุม การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ล้วนแล้วแต่มีความสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กรทั้งสิ้น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จําเป็นในงานให้กับพนักงาน ซึ่งมีความสําคัญในการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ในบทความนี้ เราจะช่วยคิดกระบวนการสร้างและนําแผนฝึกอบรมด้าน HR ที่มีประสิทธิภาพไปใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรของคุณให้เติบโต

อ่านบทความเพื่อเข้าใจขั้นตอนการสร้างและนําแผนฝึกอบรมด้าน HR ไปใช้อย่างละเอียด ตั้งแต่การประเมินความต้องการฝึกอบรมจนถึงการประเมินต้นทุนและประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกอบรม เมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณจะมีความรู้ในการสร้างและนําแผนฝึกอบรมด้าน HR ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและช่วยเพิ่มศักยภาพสูงสุดของพนักงาน ไปใช้ได้เลย

ความสําคัญของแผนฝึกอบรม (Training Plan)

การเข้าใจถึงความสําคัญของโปรแกรมฝึกอบรม (Traning Plan) มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับความสําเร็จอย่างต่อเนื่องขององค์กร โปรแกรมฝึกอบรมเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางทักษะ และการทําให้พนักงานปัจจุบันเติบโตไปพร้อมกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

โปรแกรมฝึกอบรม (Traning Plan) ซึ่งรวมถึงโปรแกรมฝึกอบรมผู้จัดการและผู้นํา มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการทํางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและมุ่งพัฒนาทักษะที่จําเป็นให้พนักงานประสบความสําเร็จในบทบาทปัจจุบัน

การลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้น และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน ต้นทุนการฝึกอบรมมักจะคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญ ในรูปของบุคลากรที่คล่องตัวและปรับตัวได้ดีตามความต้องการของตลาด การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านโปรแกรมฝึกอบรม ตั้งแต่การฝึกอบรมงานไปจนถึงการศึกษาอย่างเป็นทางการ จะสร้างบรรยากาศให้เป็นที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับทักษะและหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย แผนก HR ควรจัดหาการฝึกอบรมที่มีรูปแบบหลากหลาย เช่น การอบรมแบบในห้องเรียน บทเรียนออนไลน์ และการจําลองสถานการณ์ เพื่อทําให้โปรแกรมฝึกอบรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริษัทและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

1.การประเมินความต้องการฝึกอบรม (Assessing Training Needs)

ก่อนที่จะออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมใดๆ จําเป็นต้องประเมินความต้องการฝึกอบรมขององค์กรและพนักงาน การประเมินนี้รวมถึงการระบุช่องว่างทางทักษะที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานและกีดขวางการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ทําการสํารวจ สัมภาษณ์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะและความรู้ของพนักงานปัจจุบันเมื่อเทียบกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตารางสรุปด้านล่างแสดงตัวอย่างประเด็นที่พบช่องว่างทางทักษะบ่อยๆ:

Skill Gap AreaDescriptionImpact on Roles
Technical SkillsUnderstanding of specific tools, software, or machineryVaries by department
Soft SkillsCommunication, leadership, negotiation abilitiesAll-inclusive
Product KnowledgeFamiliarity with product or service offeringsSales, Customer Support

หลังจากกําหนดจุดที่ต้องปรับปรุงได้แล้ว แผนก HR สามารถเล็งเป้าไปที่จุดด้อยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมฝึกอบรมนี้ได้แก้ไขปัญหาถูกต้อง ตรงจุด

2.การพัฒนาสื่อและเนื้อหาการฝึกอบรม (Developing Training Materials and Content)

ขั้นตอนต่อไปมุ่งเน้นที่การพัฒนาสื่อและเนื้อหาการฝึกอบรมที่เจาะจง เพื่อช่วยปิดช่องว่างทักษะที่ระบุไว้ จําเป็นต้องคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของบุคลากร เช่น ผู้เรียนที่เน้นการมองเห็นอาจได้ประโยชน์จากเนื้อหาวิดีโอ ในขณะที่ผู้เรียนแบบปฏิบัติอาจชอบเวิร์กชอปที่มีปฏิสัมพันธ์หรือการจําลองสถานการณ์

เนื้อหาการฝึกอบรมควรมีความน่าสนใจ กระตุ้นการมีส่วนร่วม และเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ซึ่งอาจรวมถึง:

 • คู่มือและหนังสือคู่มือ (Manuals and handbooks)
 • หลักสูตรออนไลน์และโมดูลการเรียนออนไลน์ (Online courses and e-learning modules)
 • การจําลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ (Interactive simulations and role-play scenarios)
 • สื่อต่างๆ เช่น กราฟฟิกอินโฟ และแผนภูมิรูปภาพ (Visual aids like infographics and charts)

จําเป็นต้องปรับปรุงสื่อเหล่านี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตามความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม เพื่อให้พนักงานปัจจุบันมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และทําให้โปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ

Coaching Program

3.การสร้างแผนการฝึกอบรม (Creating a Training Plan)

เมื่อมีหาความต้องการฝึกอบรม และเลือกเนื้อหาการฝึกอบรมได้แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างแผนการฝึกอบรมเชิงโครงสร้าง ซึ่งควรกําหนดกรอบเวลา ระบุประเภทการฝึกอบรมที่จะใช้ และรายละเอียดทรัพยากรที่ต้องการ

รายการต่อไปนี้อธิบายองค์ประกอบหลักของแผนฝึกอบรมที่ครอบคลุม:

 • การระบุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
 • กรอบเวลาและเป้าหมายที่ชัดเจนสําหรับแต่ละช่วงการฝึกอบรม
 • ประเภทของการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมในงาน การสอนในห้องเรียน)
 • ผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อวัดความสําเร็จ
 • งบประมาณและทรัพยากรที่จัดสรรให้กับแต่ละส่วนของแผน

ทุกส่วนของแผนการฝึกอบรมต้องส่งเสริมเป้าหมายสูงสุด คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานและเพิ่มการมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายขององค์กร โดยการเชื่อมโยงทุกส่วนของแผนเข้ากับการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะทําให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุนในโปรแกรมฝึกอบรมพนักงาน

สรุป การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ออกแบบมาอย่างดีควรครอบคลุมหลายมิติ ซึ่งรวมถึงการประเมินความต้องการฝึกอบรม การสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและทันสมัย และการวางแผนเชิงโครงสร้างที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การมองแบบองค์รวมนี้ช่วยให้นักทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างโครงการพัฒนาบุคลากรที่ไม่เพียงปิดช่องว่างทางทักษะในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังสร้างเส้นทางสู่ความสําเร็จในอนาคตด้วย

4.การนําโปรแกรมการฝึกอบรมไปปฏิบัติ (Implementation of Training Program)

การนําโปรแกรมการฝึกอบรมไปปฏิบัติภายในองค์กรเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) โปรแกรมที่ดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้พนักงานมีทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานในบทบาทปัจจุบันได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม ทีม HRD ต้องประสานงานกับผู้นําและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดตารางการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อปฏิบัติงานประจําวันให้น้อยที่สุด ในขณะที่เพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ให้มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินงานราบรื่น

ขั้นตอนการนําไปปฏิบัติควรครอบคลุมการดําเนินการหลักๆ ดังต่อไปนี้:

 • สื่อสารแผนการฝึกอบรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้เกิดความคาดหวังที่ตรงกัน
 • จัดเตรียมทรัพยากร เช่น สื่อการฝึกอบรมและสถานที่
 • กําหนดตารางการฝึกอบรมโดยคํานึงถึงความพร้อมและภาระงานของพนักงาน
 • มอบหมายวิทยากรหรือผู้อํานวยความสะดวกที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชา
 • ดําเนินการฝึกอบรมตามกรอบเวลาและแผนที่กําหนดไว้

โดยการวางแผนและสื่อสารรายละเอียดของการฝึกอบรมอย่างรอบคอบ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะมีบทบาทสําคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

workshops

ประเภทของวิธีการฝึกอบรม (Types of Training Methods)

องค์กรสามารถใช้วิธีการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะให้พนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม ต้องเลือกใช้วิธีการผสมผสาน เพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น

 • สัมมนาแบบเวิร์กชอป (workshops) หรือแบบชั้นเรียน (classroom-style)
 • การเรียนออนไลน์ และ E-learning
 • การจําลองสถานการณ์และบทบาทสมมติอย่างเป็นปฏิสัมพันธ์ (Interactive role-playing)
 • การโค้ชและพี่เลี้ยงรายบุคคล (One-on-one coaching and mentoring)
 • กิจกรรมกลุ่มและการสร้างทีม (Group exercises and team-building activities)

แต่ละวิธีมีข้อดีเฉพาะ และสามารถเลือกใช้ตามเนื้อหาการฝึกอบรม ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และความต้องการของพนักงาน การผสมผสานวิธีการหลากหลายจะช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสร้างโปรแกรมการฝึกอบรมที่น่าสนใจ ยืดหยุ่น และเข้าถึงบุคลากรหลากหลายได้ดียิ่งขึ้น

การฝึกอบรมในงานและการฝึกอบรมนอกงาน (On-the-Job Training vs. Off-the-Job Training)

การฝึกอบรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ การฝึกอบรมในงาน (OJT) และการฝึกอบรมนอกงาน

การฝึกอบรมในงาน (On-the-Job Training) เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทํางานจริง ทําให้พนักงานเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ได้ประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง วิธีนี้มีประสิทธิภาพสูงสําหรับการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิค และรบกวนการทํางานน้อยที่สุด

ในทางกลับกัน การฝึกอบรมนอกงานเกิดขึ้นนอกสถานที่ปฏิบัติงานปกติ เช่น ในห้องเรียน การสัมมนา หรือเวิร์กชอป ประเภทนี้มีประโยชน์สําหรับฝึกฝนทักษะและทฤษฎีกว้างๆ ที่อาจต้องการความตั้งใจโดยไม่มีสิ่งรบกวนจากแรงกดดันงานประจําวัน

การเลือกระหว่างการฝึกอบรมในงานหรือนอกงาน ขึ้นอยู่กับทักษะเฉพาะที่จัดให้มีการเรียนการสอน ต้นทุนของการฝึกอบรม และผลกระทบต่อผลิตภาพที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง HRD ก็ต้องนำไปพิจารณาว่าเป็นแบบไหนถึงจะเหมาะสม

การปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้และทักษะที่แตกต่างกัน (Adapting to Different Learning Styles and Skill Sets)

พนักงานมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น บางคนเรียนรู้จากสื่อทางสายตาได้ดี บางคนชอบฟังการสอน หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โปรแกรมการฝึกอบรมที่ดีควรปรับให้เข้ากับรูปแบบเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการจดจําและนําไปใช้ได้จริง การพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรผสมผสานสื่อต่างๆ เช่น

 • สื่อทางสายตา เช่น แผนภูมิและกราฟิกอินโฟ (Visual aids, such as charts and infographics)
 • สื่อลายลักษณ์อักษร เช่น คู่มือและเอกสารอ้างอิง (Written materials)
 • สื่อเสียง เช่น พอดคาสต์หรือการบรรยายที่บันทึกไว้ (Auditory materials)
 • กิจกรรมที่ใช้การเคลื่อนไหว เช่น ฝึกปฏิบัติหรือใช้แบบจําลองจริง (Kinesthetic activities)

นอกจากนี้ ทีม HRD ควรตระหนักด้วยว่า พนักงานแต่ละคนมีพื้นฐานทักษะแตกต่างกัน การปรับระดับความซับซ้อนของเนื้อหาและจังหวะให้เหมาะสมจึงมีความสําคัญ เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างทั่วถึง การเน้นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จําเป็น เช่น ทักษะการเจรจาต่อรองและการฝึกอบรมผู้นํา จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งปัจจุบันได้อย่างเต็มศักยภาพและเติบโตในองค์กร

ด้วยการจัดเตรียมวิธีการฝึกอบรมหลากหลาย และปรับเนื้อหาให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้และระดับทักษะของแต่ละบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มผลงานของพนักงานและสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวขององค์กร

Training program

5.การประเมินผลและการปรับปรุง (Evaluation and Improvement)

การประเมินผลและการปรับปรุงโปรแกรมฝึกอบรมมีความสําคัญในการทําให้แน่ใจว่าโครงการพัฒนาบุคลากรบรรลุผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์สําหรับทั้งองค์กรและพนักงานเป็นรายบุคคล การประเมินอย่างต่อเนื่องช่วยระบุจุดที่ต้องปรับปรุง วัดผลตอบแทนการลงทุน และทําให้การฝึกอบรมในอนาคตสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

การติดตามผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงาน (Monitoring Employee Performance and Satisfaction)

เมื่อติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม HRD ควรมองหาการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้หลายวิธี เช่น

 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance reviews)
 • การสังเกตโดยตรง (Direct observation)
 • ข้อมูลป้อนกลับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน (Feedback from managers and peers)
 • ตัวชี้วัดผลิตภาพ (Productivity metrics)

พร้อมกันนั้น การวัดความพึงพอใจของพนักงานต่อการฝึกอบรมที่ได้รับ ก็มีความสําคัญ โดยสามารถใช้แบบสํารวจและแบบฟอร์มข้อมูลป้อนกลับเพื่อหาข้อมูลว่าพนักงานพึงพอใจต่อเรื่องใดบ้าง มีส่วนใดที่สามารถปรับปรุงได้ และการฝึกอบรมส่งผลต่อขวัญและกําลังใจของพวกเขาอย่างไร

การเชื่อมโยงการฝึกอบรมกับเป้าหมายขององค์กร (Aligning Training with Organizational Goals)

โปรแกรมการฝึกอบรมควรเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายโดยรวมขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ ควรดําเนินการดังนี้

 • กําหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่วัดผลได้ ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ
 • ทบทวนอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาการฝึกอบรมยังมีความเกี่ยวข้องอยู่
 • ปรับแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

การประเมินต้นทุนและประสิทธิภาพของโปรแกรมฝึกอบรม (Evaluating the Cost and Effectiveness of the Training Program)

การวิเคราะห์ต้นทุนมีความสําคัญสําหรับแผนก HRD ในการชี้แจงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพนักงาน ซึ่งควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร และเวลาของพนักงาน ในการวัดประสิทธิภาพของการฝึกอบรม เช่น การเปรียบเทียบต้นทุนเหล่านี้กับผลลัพธ์ เช่น ผลิตภาพเพิ่มขึ้น การลดข้อผิดพลาด และความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะสามารถกําหนดความสําเร็จโดยรวมของแผนการฝึกอบรมได้

Cost FactorDescription
Direct CostsIncludes trainers’ fees, materials, facility rentals, e-learning software subscriptions.
Indirect CostsAccounts for the employees’ time, potential overtime, and productivity loss during training.
Return on Investment (ROI)Assess the performance improvements and productivity gains against the costs.

โปรแกรมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ คือโปรแกรมที่สร้างมูลค่าที่สูงกว่าต้นทุน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตของพนักงาน และมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจไปในคราวเดียวกัน

นี่คือ 5 ขั้นตอนของวิธีการทำแผนฝึกอบรม (Training Plan) แบบเป็นขั้นตอน เพื่อให้ชาว HRD มือใหม่ นำไปใช้ทำแผนฝึกอบรมประจำปี (Training year plan) ได้อย่างมืออาชีพเลยก็ว่าได้

เราคือผู้เชี่ยวชาญ ที่สร้างโปรแกรมการฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรให้ก้าวระโดด ทั้งนี้ หากต้องขอคำปรึกษาเพื่อออกแบบฝึกอบรม ให้ตรงกับ Pain point ขององค์กร สามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ Trainining ได้ทางช่องทางนี้

Related posts

การประเมิน 360 องศา

หลักคิดและตัวอย่างคําถามการประเมิน 360 องศา (360-degree feedback)

Reading Time: 0 min.

ตัวอย่างของคำถามที่ใช้ในการประเมิน 360 องศา หรือ 360 degree feedback ซึ่งประกับด้วยคำถามแบบปลายเปิดหรือแบบปิด ซึ่งมีผลต่อปริมาณหรือคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม
360 degree feedback

คู่มือการประเมิน 360 องศา (360 Degree feedback) ฉบับครอบคลุมเข้าใจง่าย

Reading Time: 0 min.

การประเมิน 360 องศา หรือ 360 degree feedback เป็นระบบประเมินที่องค์กรต่างๆนำมาใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกระบวนการพัฒนาระดับผู้นำ

อ่านเพิ่มเติม
e learning

Flow Space ประสบการณ์เวิร์คชอปออนไลน์แนว e learning ที่เหมือนจริงมากที่สุด!

Reading Time: 1 min.

Flow space รูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์เสมือนจริง ที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุด ทำให้การทำ workshop เป็นเรื่องง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างประสบการณ์ที่่น่าประทับใจได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม