5 โปรแกรมสร้าง Mind Map สวยๆ สำหรับ Project Management

5 โปรแกรมสร้าง Mind Map สวยๆ สำหรับ Project Management นอกจากนี้ยังนิยมนำ มายแมพ ไปใช้งานอื่นๆ เช่น ระดมสมอง วางแผนงาน หรือจัดระเบียบงาน

Reading Time: 5 min.

Mind map สวยๆ

Mind Map คืออะไร?

Mind Map ภาษาไทยอ่านว่า มายแมพ คือ แผนผังทางความคิดที่ใช้ภาพแทนความคิด แนวคิด และข้อมูล ที่แสดงโครงสร้างแบบลำดับชั้น ใช้เพื่อแสดงภาพหัวข้อที่ซับซ้อน และความสัมพันธ์กันระหว่างแนวคิดต่างๆ ซึ่งนิยมใช้เพื่อจัดระเบียบทางความคิด และเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อที่เกี่ยวข้อง นิยมนำไปใช้เพื่อระดมสมอง วางแผน หรือจัดระเบียบ เป็นต้น

เป็นหนึ่งใน Soft Skills ที่ควรพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสร้างความได้เปรียบในการทำงาน ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ Soft Skills คืออะไร

Mind Maps

ประโยชน์ของ Mind Map

การจัดทำผังทางความคิดนั้นมีประโยชน์ต่างๆมากมาย ในทุกสาขาอาชีพ อาทิ

 • ช่วยให้เข้าใจความคิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 • ช่วยให้จดจำสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
 • ช่วยให้แตกความคิดใหม่ๆได้ง่ายขึ้น
 • ทำให้มีระเบียบทางความคิดมากขึ้น
 • ช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการเขียนได้ดีขึ้น
 • ช่วยคุณแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ง่าย
 • ช่วยปรับปรุงความจำดีขึ้น
 • เป็นการพัฒนาทักษะทางความคิดได้อย่างมีวิจารณญาณ
 • ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
 • ช่วยให้วางแผนอย่างเป็นระบบ
 • ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วน แม่นยำขึ้น
 • ง่ายและสะดวกสำหรับการค้นหาข้อมูล
 • ทำให้เห็นช่องว่างของความรู้
 • ช่วยลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยให้เห็นภาพง่ายขึ้น
 • ช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆชัดขึ้น
Problem

ตัวอย่างการนำเอา Mind Map ไปใช้งาน

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน (Mind map examples) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ที่พบเห็นบ่อยๆ ได้แก่

 • การระดมความคิด (Brainstorm)
 • การแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • การวางแผนโครงการ (Project Management)
 • พัฒนากลยุทธ์ (Strategic Development)

การระดมความคิด (Brainstorm)

การระดมสมองเป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการสร้างวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ให้ได้มากที่สุด ในการทำเช่นนี้ ควรจดทุกความคิดที่อยู่ในหัว หลังจากนั้น ให้จัดกลุ่มความคิดเหล่านี้ตามความคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น ให้สามารถจัดกลุ่มแนวคิดที่คล้ายกันภายใต้หมวดหมู่เดียว หรือสามารถรวมหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกันเป็นหมวดหมู่ย่อยได้

การแก้ปัญหา (Problem Solving)

การแก้ปัญหาเป็นงานที่ซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ควรจะแบ่งปัญหาออกเป็นกลุ่มย่อยๆ แตกประเด็นเล็กๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการคิดวิเคราะห์ จากนั้นค่อยพัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการแต่ละส่วนไปทีละส่วนๆ

การวางแผนโครงการ (Project Planing)

การทำงานโครงการเป็นแนวทางที่เป็นระบบในการบริหารจัดการทรัพยากร และงานที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะ ก่อนเริ่มโครงการควรกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ก่อน

เมื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์แล้ว จึงกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ จากนั้นถึงค่อยมาจัดลำดับความสำคัญของขั้นตอนตามความสำคัญอีกที

พัฒนากลยุทธ์ (Strategic Development)

กลยุทธ์คือแผนงานที่ออกแบบมาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะ การพัฒนากลยุทธ์จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดปัญหา กำหนดสาเหตุ และคิดหามาตรการ วิธีแก้ไข

เมื่อระบุสาเหตุได้แล้ว ถึงจะสามารถคิดหาวิธีแก้ไขได้ จากนั้นถึงสามารถประเมินผลลัพธ์ของโซลูชันต่างๆได้ เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าการแก้ปัญหานั้นจะสำเร็จหรือไม่ หากไม่สำเร็จ จะะมีโซลูชันไหน และต้องแก้ไขขั้นตอนใดบ้าง

Brain strom

7 ขั้นตอน สร้าง Mind Map ที่มีประสิทธิภาพ

การทำแผนผังความคิด (Mind Map Maker) นับว่าเป็นเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ใช้ในการระดมความคิด เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจที่ดีในการทำงานเป็นทีม (Collaborative Mind) ต่อไปนี้เป็นวิธีสร้างแผนผังความคิด โดยมีหลักสำคัญในการเขียน Mind map ดังนี้

Create Mind Map Step :

1. เริ่มต้นด้วยหน้าว่าง

เริ่มต้นด้วยการสร้างจากหน้ากระดาษเปล่าๆ ใช้กระดาษแผ่นใหญ่ๆ พื้นที่ไวท์บอร์ด หรือในคอมพิวเตอร์ ก็ได้

2. สร้างหัวเรื่อง

จากนั้น ให้เขียนหัวข้อ โดยหัวข้อเหล่านี้ควรเป็นหมวดหมู่กว้างๆ เป็นภาพใหญ่ๆก่อน ตัวอย่างเช่น “กลยุทธ์ทางธุรกิจ” หรือ “แผนการตลาด” เป็นต้น

3. เขียนหัวข้อย่อย

เมื่อได้หัวเรื่องแล้ว ต่อมาก็ให้เขียนหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ หัวข้อย่อยเหล่านี้ควรเป็นรายละเอียดเฉพาะที่สอดคล้องกับหัวข้อหลัก ตัวอย่างเช่น ‘อะไรทำให้ผลิตภัณฑ์ของฉันแตกต่าง’ หรือ ‘ทำไมบริษัทของฉันถึงมีอยู่’

4. เพิ่มรูปภาพให้กับ Mind Mapping

ค่อยๆ เพิ่มรูปภาพลงไป เพื่อสนับสนุนความคิด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mind Maps นั้นดูเป็นมืออาชีพ และอย่าลืมทำให้เป็น Mind Map สวยๆ ด้วย

5. เชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกัน

เชื่อมโยงความคิดเข้าด้วยกันโดยการวาดเส้นระหว่างกัน อย่ากังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการทำให้ทุกอย่างเรียบร้อย เพียงเชื่อมโยงแนวคิดที่ดูเกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

6. ทำซ้ำตามต้องการ

ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2–5 ไปมา จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าครอบคลุมทุกอย่างแล้ว

7. แชร์!

แบ่งปันผังความคิดของคุณแก่ผู้อื่น เพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณเขียนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และตัวเราเองด้วย

Project

Mind Mapping Software

Mind Mapping Software ช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบความคิดโดยการสร้างภาพแทน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดระเบียบทางความคิดให้เป็นหมวดหมู่ และนี่คือ 5 Applications ที่ช่วยในการสร้าง Mind Map สวยๆ

แอพต่างๆที่เป็น Mind mapping tools ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด แสดงภาพการเชื่อมต่อระหว่างแนวคิด และนำเสนอข้อมูล มีประโยชน์ต่อการบริหารโครงการ (Project Management) ได้เป็นอย่างดี

Mind Maps คือการแสดงภาพที่เราคิด

mind maps สามารถช่วยคุณจัดระเบียบความคิดและวางแผนล่วงหน้าได้ ด้วยการสร้างไดอะแกรมแนวคิดของคุณ จะเห็นว่าเชื่อมโยงกันอย่างไร นอกจากนี้ หากกำลังพยายามคิดหาหนทางแก้ปัญหา ก็สามารถสร้างผังความคิดเพื่อเริ่มต้นได้เช่นกัน

Mind Mapping Software ช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบความคิดโดยการสร้างภาพแทน ทำให้การจับภาพแนวคิดหลักทำได้ง่าย โดยใช้วิธีแตกแนวคิดย่อยออกเป็นสาขาจากแนวคิดหลักเพียงแนวคิดเดียว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดเรียงใหม่ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

โปรแกรมหรือแอพส่วนใหญ่ มักนำเสนอคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการ ซึ่งเราสามารถเลือกมุมมองได้หลายแบบ เช่น แบบแผนภูมิแกนต์ แบบบอร์ด แบบKanban หรือ Scrumboard นอกจากนี้ยังสามารถ export ส่งออกไปยังสเปรดชีต Excel เพื่อสร้างรายงานง่ายๆ ได้

สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกซอฟต์แวร์ก็คือแพลตฟอร์มที่รองรับกับคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนที่มีด้วย เช่น iOS, Android, Mac, Windows หรือ Linux โปรแกรมเหล่านี้จะทำงานได้ดีในระะบบปฏิบัติการที่ระบุไว้

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้โปรแกรมแบบออฟไลน์ ก็มีซอฟต์แวร์บางตัวที่สามารถติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้เลย

นี่คือ 5 โปรแกรมที่ได้รับความนิยม ซึ่งลองพิจารณาในรายละเอียด ว่ามีตัวไหนที่จะเหมาะสมสำหรับการใช้งาน

1. MindMeister

MindMeister เป็นเครื่องมือใช้สร้างผังความคิดร่วมกัน แล้วแชร์ต่อสาธารณะ หรือแบบส่วนตัวได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าและส่งออกไปยัง Microsoft Office รวมถึงสเปรดชีต Excel งานนำเสนอ Powerpoint และสมุดบันทึก OneNote MindMeister เป็นเบราว์เซอร์ที่ใช้ คุณจึงสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต MindMeister เสนอแผนพื้นฐานฟรี บวกกับแผนชำระเงินสำหรับบุคคล ($59/ปี) ทีม ($79/ปี) และธุรกิจ ($149/ปี)

MindMeister เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับสร้าง Mind Maps คุณสามารถสร้างไฟล์เหล่านี้ร่วมกับผู้อื่น แล้วเผยแพร่เพื่อให้คนอื่นดูได้ MindMeister สร้างขึ้นสำหรับการใช้งานบนเว็ปเบราว์เซอร์ และยังมาพร้อมกับแอป iOS และ Android

เวอร์ชันฟรีช่วยให้คุณผังความคิดได้สูงสุด 3 ผัง รุ่นPersonal ($59/ปี) สามารถเพิ่มไฟล์และรูปภาพลงในมายแมพของคุณได้ ส่วนรุ่น Professional ($79/ปี) เพิ่มความสามารถบันทึกเป็น PDF และรูปภาพ และส่งออกไปยังรูปแบบ Microsoft Office ส่วนรุ่น Enterprise ($149/ปี) เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม รวมถึงการสนับสนุนระบบทีม และเชื่อมต่อกับ Google Workspace ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ MindMeister ยังเสนอแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนที่เรียกว่า MeisterTask ที่สามารถทำงานร่วมกับ MindMeister ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกองค์ประกอบในผังความคิด แล้วมอบหมายรายการนั้นให้กับตัวคุณเองหรือเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่งของคุณ สามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานภายใน MeisterTask ได้ การสมัครสมาชิก MeisterTask สามารถซื้อแยกต่างหากจาก MindMeister อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อระหว่างสองแอปพลิเคชันอาจทำให้เป็นแนวคิดการผสมผสานที่น่าสนใจสำหรับการจัดการโครงการ

MindMeiste

2. Mindomo

Mindomo ทำงานบนอุปกรณ์ใดก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา รุ่นฟรีช่วยให้คุณสร้าง แบ่งปัน และทำงานร่วมกันได้ถึง 3 แผนผังความคิด อัปเกรดเป็นพรีเมียม ($66/ปี) ไม่จำกัดจำนวนผังความคิด เพิ่มการรองรับไฟล์แนบ และให้คุณส่งออกในรูปแบบต่างๆ ได้ 10 รูปแบบ Professional ($ 162/ปี) เพิ่มผู้ใช้ทั่วไป 5 คน, เปิดให้มีการแก้ไขได้จากผู้เยี่ยมชม, สำรองข้อมูลไปยัง Dropbox, OneDrive & Google Drive และคุณสมบัติการจัดการ Team Edition ($200/ปี) เพิ่มขีดจำกัดผู้ใช้ เพิ่มการควบคุมผู้ดูแลระบบ แชร์โฟลเดอร์ร่วมกัน และมีการสนับสนุนราคาเพื่อการศึกษาด้วย

Mindomo มีหลายวิธีในการนำเสนอแนวคิด คุณสามารถสร้างผังความคิด รายการตรวจสอบ ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย มุมมองแต่ละประเภทมีชุดตัวเลือกเฉพาะสำหรับการแสดงข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น มุมมองเค้าร่างให้คุณป้อนและแสดงรายการตามลำดับชั้น ในขณะที่มุมมองการนำเสนอช่วยให้คุณจัดเรียงรายการในลักษณะเชิงเส้นได้

Mindomo

3. XMind

XMind นำเสนอเครื่องมือการทำแผนที่ที่หลากหลาย รวมถึงแผนที่ความคิด แผนภูมิเชิงตรรกะ แผนผังองค์กร ต้นไม้ ไทม์ไลน์ ก้างปลา ตารางต้นไม้ และเมทริกซ์

มีตัวเลือกราคาที่แตกต่างกันสามแบบ: บุคคล (เริ่มต้นที่ $59), ธุรกิจ ($ 299) และองค์กร ($ 999) คุณสามารถซื้อหนึ่งแผนสำหรับใช้งานาคนเดียว หรือสำหรับทำงานเป็นทีมหลายคนก็ได้

ด้วยการสมัครสมาชิกครั้งเดียว คุณสามารถเข้าสู่ระบบและใช้ XMind ได้ในหลายอุปกรณ์และหลายแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม การซิงค์ไฟล์และพื้นที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับการใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ที่คุณเลือก เนื่องจาก XMind ไม่ได้เสนอโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลและการซิงค์ที่มีการจัดการ ตัวอย่างเช่น เวอร์ชันเว็บช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Dropbox, เอกสาร Google หรือ Office หรือ OneDrive เพื่อสร้างและแก้ไขผังความคิด และแอป iOS ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับ iCloud สำหรับการซิงโครไนซ์ไฟล์

คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มแอพ ตัวอย่างเช่น บน macOS Xmind มีทั้งโหมด Zen (สำหรับแบบเต็มหน้าจอ) และโหมด pitch (เพื่อดูแผนที่ความคิดของคุณทีละโหนด) โหมด Zen ช่วยให้คุณจดจ่อกับความคิดได้โดยไม่วอกแวก ในขณะที่โหมด pitch จะช่วยนำทางความคิดให้คุณได้

อ่านวิธีสร้าง Mindmap สวยๆ 2 นาที ด้วย ChatGPT ฟรีทั้ง Mac และ PC

4. SimpleMind Pro

SimpleMind Pro มีให้สำหรับการซื้อแพลตฟอร์มเดียว โดยมีรุ่นสำหรับ macOS (ประมาณ 30 ดอลลาร์) Microsoft Windows (ประมาณ 30 ดอลลาร์) และ iOS/iPadOS (10 ดอลลาร์) นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันจำกัดสำหรับ Android ($8.50) และอุปกรณ์ Apple คุณสามารถเชื่อมโยงแอปกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ต่างๆ (เช่น Dropbox, Google Drive และ One Drive) เพื่อจัดเก็บและเข้าถึง SimpleMind Pro ของคุณบนหลายแพลตฟอร์ม แอปตัวนี้จะแสดงแบบออฟไลน์พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ Windows และ macOS นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF, PNG, OPZM หรือ MML ได้อีกด้วย

SimpleMind Pro มี Mind Map Templates มากมาย ตั้งแต่แบบมาตรฐาน มุมมองนักวางแผนรายสัปดาห์และรายเดือน ผังงาน และแผนผังองค์กร คุณลักษณะที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของ Simpli Mind Pro คือความสามารถในการบันทึกผังความคิดเมื่อโหนดทั้งหมดเชื่อมโยงกับวันที่ต่างๆ เลือกโหนดบนผังความคิดของคุณ จากนั้นเลือกวันที่สำหรับงานหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับแต่ละโหนดที่เชื่อมโยงในวันที่ คุณยังสามารถส่งออกผังความคิดของคุณโดยตรงไปยังปฏิทินที่มีอยู่หรือไปยังไฟล์ .ics ซึ่งสามารถนำเข้าไปยังแอปพลิเคชันปฏิทินใดก็ได้

simplemind

5. Mindnode

MindNode มีให้สำหรับผู้ใช้ Apple เท่านั้น โดยมีทั้งรุ่นพื้นฐานที่ไม่มีโฆษณาและตัวเลือกที่มีคุณลักษณะครบถ้วนซึ่งเรียกว่า MindNode Plus (ซึ่งมีราคา 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน) ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขผังความคิดโดยใช้เวอร์ชันฟรี หรือ MindNode Plus ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิ่มและย้ายโหนดภายในแผนที่ ซึ่งจัดเก็บไว้ใน iCloud และซิงค์โดยอัตโนมัติใน Mac, iPhones, iPads และ iPod Touches

การสมัครสมาชิกประมาณ 20 ดอลลาร์ต่อปี ให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติแอพทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม macOS, iOS และ iPadOS MindNode Plus ยังมอบคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเข้าถึงโครงร่างตัวแก้ไข สติ๊กเกอร์ และตัวเลือกการออกแบบและสไตล์เพิ่มเติม เพิ่มข้อความไปยังโหนดในบันทึกย่อเพื่อติดตามแนวคิดโดยละเอียดที่ยาวเกินกว่าจะแสดงในชื่อ หรือเพิ่ม Visual Tag เพื่อจัดกลุ่มและกรองโหนดที่ติดแท็กอย่างรวดเร็ว เมื่อโหนดมีบันทึกย่อที่เกี่ยวข้องหรือแท็กภาพ ไอคอนขนาดเล็กจะแสดงทางด้านขวาของชื่อบันทึกย่อในผังความคิด

คุณสามารถส่งออกผังความคิดของ MindNode เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น PDF, FreeMind, OpenDocument/ODT, PNG, Markdown, Text และ Tasks ส่งออกไปยังแอพเตือนความจำ ซึ่งเป็นแอพติดตามงานของ Apple สร้างรายการเตือนความจำ ซึ่งจะซิงค์สถานะของรายการเมื่อทำเสร็จแล้วใน MindNode หรือแอพเตือนความจำ อีกวิธีหนึ่งคุณสามารถส่งออกงานเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันใดๆ ที่สนับสนุนรายการงาน รวมถึง OmniFocus, TaskPaper และ Things

mindnode 1

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Mind Maps (frequently asked questions)

1. การทำ Mind Map คืออะไร?

เป็นเครื่องมือภาพที่ช่วยจัดระเบียบความคิดและข้อมูล เป็นวิธีการแสดงความคิดมาเป็นภาพที่ชัดเจน ผังความคิดถูกสร้างขึ้นโดยใช้โหนด (สาขา) และตัวเชื่อมต่อ (เส้น) โหนดแสดงหัวข้อหรือหมวดหมู่ในขณะที่ตัวเชื่อมต่อเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน คุณเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดทุกอย่างที่คุณต้องการจดจำ จากนั้นคุณแบ่งแต่ละหัวข้อออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และสุดท้ายให้คุณเชื่อมต่อชิ้นส่วนเล็กๆ เหล่านี้กลับเข้าด้วยกันเป็นชิ้นที่ใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

2. ทำไมต้องใช้ Mind Map?

มายแมพเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงภาพแนวคิดที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อต่างๆ เป็นวิธีที่สนุกในการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณต้องทำ แทนที่จะฟุ้งซ่านไปจากงานที่ต้องทำ

3. ฉันจะเริ่มใช้ Mind Map ได้อย่างไร

ขั้นตอนแรกคือการตัดสินใจว่าคุณต้องการสร้างผังความคิดประเภทใด ซึ่งผังความคิด มี 3 ประเภท แต่ละประเภทก็มีลักษณะเฉพาะ
ผังความคิดแบบลำดับชั้น ใช้โครงสร้างแบบต้นไม้ที่หัวข้อแยกออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ผังความคิดแบบนี้เหมาะสำหรับการจัดระเบียบรายการยาวๆ
ผังความคิดแบบเรเดียลไม่มีจุดศูนย์กลาง หัวข้อเรียงกันเป็นวงกลม ผังความคิดเรเดียลนี้เหมาะสำหรับการระบุเหตุการณ์ ข้อเท็จจริง หรือความสัมพันธ์
ผังความคิดของแบบเครือข่าย ใช้วงกลมเพื่อแสดงว่าหัวข้อเกี่ยวข้องกันอย่างไร ผังความคิดแบบนี้ มีประโยชน์ในการแสดงความสัมพันธ์ของเหตุและผล
จากนั้นก็ให้เลือกโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อสร้างผังความคิดให้เหมาะกับคุณ

4. ฉันจะหา Mind Map ฟรีได้ที่ไหน

มีเว็ปไซต์มากมายที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี หรือหากต้องการหาไอเดีย มายแมพสวยๆ ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ Pinterest เพียงค้นหา “Free Mind Map” รับรองว่าจะเจอ Mind Map สวยๆ พร้อมทั้ง Template เพียบเลย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางข้อความ Messenger

Tags:

Related posts

แรงจูงใจ

3 เทคนิค การสร้างแรงจูงใจเชิงบวกที่ได้ผลดี มีงานวิจัยรองรับ

Reading Time: 0 min.

Motivation คือจิตวิทยาที่ควบคุมหรือกระตุ้นพฤติกรรมมนุษย์ ซึ่งในอดีตมักใช้แรงจูงใจเชิงลบ เช่น การขู่ กดดันให้กลัว ซึ่งมักไม่ได้ผลและไม่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
mindmap

วิธีทำ Mindmap สวยๆ 2 นาที ด้วย chatgpt ฟรีทั้ง Mac และ PC 

Reading Time: 3 min.

Mindmap ง่ายๆ 2 นาที โดยใช้คำสั่งใน chatgpt เขียน mindmap จากนั้นนำ markdown ไปวางในเว็บทำ mind map ออนไลน์ หรืออาจจะเป็น app หรือโปรแกรมทำ mind map ก็ได้

อ่านเพิ่มเติม
life balance

2 ทางเลือกแบบไหน Life Balance หรือไร้บาลานซ์

Reading Time: 1 min.

ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมากว่า 2 ปี ได้บริษัทส่วนใหญ่จะให้พนักงานทำงานอยู่ที่บ้าน (Work from Home) หรืออาจจะจัดกะการเข้าสำนักงานเป็น 2 กลุ่ม A, B เพื่อสลับวันทำงาน ลดจำนวนความแออัดของพนักงานลง

อ่านเพิ่มเติม