hr thailand club

ตั้งสติ ฝ่าดงวิกฤติ

3 July 2021

เวลาเกิดวิกฤติหรือเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เราต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อาจเกิดจากปัจจัยภายนอก (วิบากกรรม)
สิ่งที่ทำได้ คือกลับมาดูที่ใจของเราก่อน
รักษาใจของเราให้เป็นปกติ
เท่าทันความคิดอย่าจิตตก
หลงติดกับดักทางความคิด
หาเหตุหาผลจนหลงไปสร้าง "กรรมใหม่"


ที่เหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของปัญญา (สมองที่ปราศจากกิเลส)
เอาไปคิด เอาไปทำ
ไปบริหารจัดการตามกำลัง
จะได้ไม่เป็นกรรมผูกพันแบบไม่จบไม่สิ้น (วัฏฏะ)


เป็นกำลังใจให้ทุกท่าน
ได้ก้าวข้ามวิกฤติไปด้วยกัน
สอบผ่าน-ไม่ผ่าน
สถานการณ์คือเครื่องทดสอบ
สติ ปัญญา เป็นตัวตัดสิน

Copyright © 2019. ardhann.com
Top crossmenu