10 Interpersonal skills คืออะไร ที่ทำให้มืออาชีพต่างจากมือสมัครเล่น

Interpersonal skills คือหนึ่งใน Soft skills ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะทักษะนี้จะเปลี่ยนจากมือสมัครเล่นให้กลายเป็นมืออาชีพ

Reading Time: 1 min.

Interpersonal skills คือ

Interpersonal skills คือหนึ่งใน Soft skills ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะทักษะนี้จะเปลี่ยนจากมือสมัครเล่น ให้กลายเป็นมืออาชีพได้ดีเลยทีเดียว

Interpersonal skills คืออะไร

Interpersonal skills แปลว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่เราใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันระหว่างกัน เช่น บุคคลกับบุคคล หรือกลุ่มคนต่างๆ อาทิ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟังและการพูด การบริหารจัดการเวลา การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical thinking) และการควบคุมอารมณ์ (Emotional ) เป็นต้น

โดยคำจำกัดความของมนุษยสัมพันธ์ จะประกอบไปด้วยทักษะต่างๆ ดังนี้

  1. ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skills) ซึ่งประกอบไปด้วย
  2. การสื่อสารด้วยการพูด
  3. การสื่อสารที่ไม่ใช่การพูด เช่น ภาษากาย น้ำเสียง ท่าทาง
  4. ทักษะการฟัง (Listening skills)
  5. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence)
  6. ทักษะการทำงานเป็นทีม (Team working)
  7. ทักษะการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น (Negotiation)
  8. ทักษะการไกล่เกลี่ย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict resolution)
  9. ทักษะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem solving and decision making)

Interpersonal skills สำคัญอย่างไร

Interpersonal skills สำคัญอย่างไร

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ คือ สิ่งที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในอาชีพ หรือหน้าที่การงาน เพราะการมีมิตรภาพที่ดี เป็นการเชื่อมสัมพันธภาพได้ดี และทำลายกำแพงขวางกั้นต่างๆลงได้ จึงไม่แปลกที่เราจะเห็นว่าแต่ละประเทศ จำเป็นต้องมีทูตเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับอารยประเทศต่างๆ พรรคการเมืองต่างๆต้องมีเลขาธิการพรรค ที่มีคุณสมบัติเชื่อมสัมพันธ์กับพรรคการเมืองต่างๆ ได้ อย่างนี้ เป็นต้น

แม้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์อาจจะถูกมองว่า เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวของแต่ละบุคคลมาแต่กำเนิด แต่ทักษะมนุษยสัมพันธ์นี้สามารถฝึกฝน และพัฒนาได้

มีหลายครั้ง และแทบจะ 100% ก็ว่าได้ โดยเฉพาะกรณีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร หรือการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหน้าที่งาน กรณีที่มีผู้สมัคร หรือ candidate มีความสามารถหรือคะแนนด้าน hard skills ที่ใกล้กัน ผู้คัดเลือกมักตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์ด้านมนุษยสัมพันธ์มาเป็นตัวตัดสินใจว่าจะพิจารณาคัดเลือกใครดี


เราจะพัฒนา Interpersonal skills ได้อย่างไร

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากจนหลายคนอาจมองข้ามไป เราอาจจะไม่เคยคิดว่าจำเป็นต้องเรียนวิธีที่จะสื่อสารกับผู้อื่นอย่างไร เพราะทักษะเหล่านี้ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด

แต่สิ่งที่ส่งผลให้หลายคนต้องมีความทุกข์ใจกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่ต้องติดต่อกัน ล้วนเกิดจากการขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ จึงส่งผลให้มีปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

ดังนั้น การพัฒนาทักษะนี้ นอกจากจะทำให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน หรืออาชีพแล้ว ยังช่วยให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ใจได้เป็นอย่างดี

เพื่อให้การพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นไปในแบบที่ดีเยี่ยม จึงจำเป็นต้องพัฒนาตามขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี้

1.ระบุทักษะหรือสิ่งที่ต้องพัฒนา

ขั้นตอนแรกของการพัฒนา คือ การรู้ว่าตนเองมีจุดอ่อน หรือเรื่องอะไรที่จะต้องพัฒนา โดยอาจจะขอความคิดเห็นจากผู้อื่นด้วยยิ่งดี เพราะการพัฒนา ‘จุดบอด’ เกี่ยวกับเองนั้นจะทำได้ง่ายกว่า

การประเมินตนเอง เกี่ยวกับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ คือการ ค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ที่ครอบคลุมทักษะต่างๆ ได้แก่ การฟัง การสื่อสารด้วยวาจา ความฉลาดทางอารมณ์ และการทำงานเป็นทีม

2. มุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานก่อน

เมื่อเราทราบสิ่งที่ต้องปรับปรุงจากข้อ 1 แล้ว ให้เลือกทักษะการสื่อสารแบบพื้นฐานเพื่อนำมาพัฒนาก่อน เพราะทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานนั้นจะทำให้เราปิด Gap ได้ง่าย และจะมีกำลังใจในการพัฒนาทักษะขั้นสูงต่อไป

3. จากนั้นพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นสูง

เมื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้แล้ว จึงลงมือพัฒนาทักษะการสื่อสารขั้นสูง โดยค่อยๆพัฒนาไปทีละทักษะๆ

4. สำรวจโลกด้านในใจของตัวเอง

สิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปกับทักษะการสื่อสาร คือ เรื่องของจิตใจ ความคิด ทัศนคติเชิงบวก ซึ่งจะทำให้การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่แสดงออกมาภายนอก ดูดี มีความจริงใจ

5. หมั่นฝึกฝนการสื่อสารในสถานการณ์จริง

การพัฒนาฝึกฝนทักษะที่ดีนั้น คือการลงมือฝึกฝนจากสถานการณ์จริง เพราะจะช่วยให้การพัฒนานั้นเป็นไปได้เร็วขึ้น

6. ทบทวนและปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป

หลักจากที่ฝึกฝน พัฒนาทักษะทั้ง 5 ขั้นตอนแล้ว ต่อมาก็ให้ทบทวน และปรับปรุงจุดอ่อน และจุดแข็งของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป


10 ทักษะที่ทำให้มืออาชีพนั้นแตกต่างจากมือสมัครเล่น

Interpersonal skills คือสิ่งที่ทำให้มืออาชีพนั้นแตกต่างจากมือสมัครเล่น มีทักษะอะไรบ้างที่ควรพัฒนา

1. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

2. ความสม่ำเสมอ (Consistency)

3. มีสติ (Mindfulness)

4. ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี (Good Listening)

5. การมอบหมายและการจัดลำดับความสำคัญ (Delegating and Prioritizing)

6. การบริหารเวลา (Time management)

7. อ่อนน้อมถ่มตน (Humility)

8. การคิดบวก (Positive thinking)

9. ความกล้าแสดงออก (Assertiveness)

10. ความซื่อสัตย์ (Honesty)


สรุป

“Interpersonal skills คือ soft skills ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพ เพราะเป็นทักษะที่ทำให้มือสมัครเล่นกลายเป็นมืออาชีพ”

ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะที่ดี ควรเน้นไปพัฒนาทักษะอนาคต หรือที่เรียกว่า Future skill เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) เต็มรูปแบบ ซึ่ง 7 ทักษะที่ใช้ได้ตลอดกาล (Evergreen skills) นั้นมีอะไรบ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความนี้ 7 Future skill-ทักษะอนาคต สำหรับโลกยุคดิจิตอล มีไว้ ไม่ตกงานแน่นอน

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางข้อความ Messenger

Related posts

วิธีพัฒนา soft skill

8 วิธีพัฒนา soft skill 2023 มีอะไรบ้าง พัฒนาแล้วเติบโตก้าวกระโดด

Reading Time: 0 min.

8 วิธีพัฒนา soft skill ในปี 2023 ที่ช่วยให้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดดมีอะไรบ้าง ซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะ hard skill ที่เป็นพื้นฐานในการทำงานได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม

เพิ่งเข้าใจกับคำว่า “วิบากกรรมคลาย”

Reading Time: 0 min.

เมื่อก่อนเคยคิดว่า วิบากคลาย คือ สมมติไม่เดือดร้อน แท้จริงแล้ว วิบากคลาย คือ คลายที่ใจ เมื่อใจวางได้ วิบากกรรมก็เลยคลาย

อ่านเพิ่มเติม

การเป็นคนมีจิตใจกรุณานั้นยากและสำคัญกว่าการเป็นคนเก่ง

Reading Time: 0 min.

ความเก่งนั้นสามารถฝึกฝนได้ไม่ยาก ส่วนการเป็นคนจิตใจดีมีความกรุณานั้น ฝึกกันได้ยาก แม้แต่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสุดๆก็ยังไม่สามารถทำในเรื่องนี้ได้

อ่านเพิ่มเติม